Den Haag: algemene geschiedenis: boeken 1740-2020

« menu

> Eikenduinen: boeken
> Loosduinen: algemene geschiedenis: boeken
> Scheveningen: algemene geschiedenis: boeken


2016 Van der Mast, Van Lit, Nigten
M. van der Mast, R. van Lit, C.M. Nigten, Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht, Amersfoort, Bekking & Blitz Uitgevers, [2016] (184 pp., 31 cm, ISBN 978.90.6109.492.0)
Engelse editie: A short history of The Hague, Amersfoort, Bekking & Blitz Uitgevers, [2016] (184 pp., 31 cm, ISBN 978.90.6109.493.7 Vertaald uit het Nederlands in het Engels door W.J. Gasille.)

2015 Van der Hulst
L. van der Hulst, De kleine geschiedenis van Den Haag voor dummies,
Amersfoort, BBNC Uitgevers, 2015 (158 pp., 17 cm, ISBN 978.90.453.5016.5)
Vertaald uit het Nederlands in het Engels door B. Stuart als:
The Little History of The Hague for Dummies,
Amersfoort, BBNC uitgevers, 2015 (159 pp., 17 cm, ISBN 978.90.453.5105.6)

2013 Frijters
H. Frijters, Nieuwe geschiedenis van Den Haag,
[Rijswijk, Seapress, 2013] (306 pp., 25 cm, ISBN 978.90.73930.37.7)

2006 (2016) Van Doorn, Stal
M. van Doorn, C.J.J. Stal, Het Den Haag boek,
Zwolle, Waanders, 2006 (396 pp., 17 cm, ISBN 90.400.8940 X + ISBN 978.90.400.8940.4)
Zwolle, WBOOKS, [2016] (416 pp., 17 cm, ISBN 978.94.6258135.7)
Vertaald uit het Nederlands in het Engels als: The Hague Book,
Zwolle, W BOOKS, 2016 (416 pp., 17 cm, ISBN 978.94.6258140.1)

2006 (2007) Mahieu, Van Gaalen
I. Mahieu, A. van Gaalen, De Haagse canon: de 50 geschiedenisverhalen die iedere Hagenaar moet kennen,
Den Haag, Seapress, 2006 [eerste druk] (114 pp, 20 cm, ISBN 90.73930.28.6 + ISBN 978.90.73930.28.5), 2007 (114 pp., 20 cm, 2e druk)

2004-2005 Smit, et al.

J.G. Smit, et al. (red.), Den Haag: geschiedenis van de stad,
Zwolle, Waanders, 1 (2004)-3 (2005) (in cassette, 28 cm)
1 (2004): Vroegste tijd tot 1574 (365 pp., ISBN 90.400.9022 X)
Beperkt doorzoekbaar:
https://books.google.nl/books?id=O_xoAAAAMAAJ
https://books.google.nl/books?id=c1gjAQAAIAAJ
2 (2005): De tijd van de Republiek (363 pp., ISBN 90.400.9023.8)
3 (2005): Negentiende en twintigste eeuw (399 pp., ISBN 90.400.9024.6)
Bijlage bij deel 2 (72 pp., 27 cm)

1998 Claassen e.a.
R. Claassen (1937-1997), C. Bakker, G. Snel, L. de Leeuw,
Met eigen ogen: 750 jaar Haagse geschiedenis door jongeren verteld (VOM-reeks, 1998.1),
Den Haag, Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Hoofdafdeling Monumentenzorg, 1998 (112 pp., 29 cm, + bijlage: Docentenhandleiding voortgezet onderwijs, ISBN 90.73166.27.6, uitgave in het kader van het 750-jarig bestaan van Den Haag)

1984-1985 Van Doorn e.a.
M. van Doorn, e.a., Ach lieve tijd: 750 jaar Den Haag en de Hagenaars,
Zwolle, Waanders + ’s-Gravenhage, Gemeentearchief van 's-Gravenhage, 1984-1985 (15 afleveringen in 1 band, 379 pp., 33 cm + register, ISBN 90.6630.050.7)

1937 Van Gelder
H.E. van Gelder, 's-Gravenhage in zeven eeuwen,
Amsterdam, Meulenhoff, 1937 (344 + [64] pp., 28 cm)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000005550:pdf
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000005550:00011
Beperkt doorzoekbaar: https://books.google.nl/books?id=7NVWAAAAMAAJ

1932-1933 De Jongh, Otte
J.W. de Jongh, J. Otte, Die Haghe: leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen,
Groningen + Den Haag + Batavia, J.B. Wolters, 1 (1932)-2 (1933) (110 + 108 pp., 20 cm)
1 (1932)https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:pdf
p.1 Titelblad; p.3 Voorwoord; p.5 Inhoud; p. 7 Inleiding
H 1 p.8 De bewoners van deze streken in den Germaansch-Romeinschen tijd
H 2 p.25 Hoe ’s-Gravenhage de verblijfplaats van de Hollandsche graven werd
H 3 p.37 Graaf Albrecht en zijn hof (+ 1360)
H 4 p.44 Graaf Albrecht op reis, ter feest en ten oorlog
H 5 p.52 Die Haghe in den grafelijken tijd
H 6 p.63 Een belastingoproer in het begin der 16e eeuw
H 7 p.68 Den Haag geraakt in verval
H 8 p.77 Den Haag in den Spaanschen tijd
H 9 p.83 Noodlottige twisten (1608-1630)
H 10 p.93 Den Haag in de 17e eeuw
2 (1933)https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:pdf
p.1 Titelblad; p.3 Inhoud
H 1 p.5 20 Augustus 1672
H 2 p.15 Zeventiende-eeuwsche Lusthuizen
H 3 p.26 De Patriottentijd
H 4 p.43 Den Haag in den Franschen Tijd
H 5 p.50 In de XIXe eeuw
H 6 p.64 ’s-Gravenhage in de jaren van den Wereldoorlog (1914-1918)
H 7 p.75 Den Haag als woonstad
H 8 p.85 De Volharding
H 9 p.91 Scheveningen als visschersdorp
H 10 p.102 Van duinzand tot moderne badplaats

1922 Smit
J. Smit (1879-1947), Den Haag in den geuzentijd, [Den Haag, ?], 1922 (Uitgegeven met steun van de Vereeniging "Die Haghe", X + 374 pp., 25 cm)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:pdf
p.III Titelblad p.V Voorwoord p.X Inhoud
H 1 p.1 Inleidende beschouwingen: Een tijd van verval
H 2 p.14 Ontluikend verzet
H 3 p.25 De hagepreeken
H 4 p.44 De beeldenstorm
H 5 p.60 Voortgang der beweging
H 6 p.81 Een nieuwe koers
H 7 p.91 De berechting
H 7a p.95 De werkzaamheid van de Haagsche schepenbank
H 7b p.99 Het Hof van Holland onder de contrôle van den Raad van Beroerten
H 7c p.108 De brandoffers
H 8 p.115 Twijfelachtige rust
H 9 p.131 De voorbereiding van den opstand
H 10 p.146 De bedreiging der geuzen
H 11 p.158 De inneming van Den Briel
H 12 p.173 Holland bevrijd
H 13 p.194 Nieuwe zorg
H 14 p.209 Tijdens het beleg van Leiden
H 15 p.229 Verademing
H 16 p.234 Gedurende het tweede beleg
H 17 p.252 Na den strijd
H 18 p.271 Twee Haagsche monumenten behouden
H 19 p.282 Jaren van herstel
H 20 p.299 De kerk na den opstand
H 21 p.320 De school in den Geuzentijd
H 22 p.329 Gevaren voor Stad, Staat en Oranje
p.342 Bijlagen p.365 Lijst van verkortingen p.367 Index van eigennamen A-B C-E F-H J-K L-M N-R S-W Y-Z p.375 Verbeteringen

1918 Smit
J. Smit (1879-1947), Den Haag in den hervormingstijd, ’s-Gravenhage, [?], 1918 (101 pp., 28 cm)

1895 Gram
J. Gram (1833-1914), Haagsche schetsen,
Amsterdam, Godert M. Cohen, [circa 1895] ([IV] + 285 + [1] pp., met 80 illustratiën)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:045370000:pdf
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:045370000:00009

1889 (1911) Van Stockum
W.P. van Stockum (1810-1898), 's-Gravenhage in den loop der tijden,
’s-Gravenhage, W. P. Van Stockum & zoon, 1889, 2 delen ([VI] + 240 + 309 pp.); 's-Gravenhage, Van Stockum, 1911 (2 delen in 1 band, [IV] + 240 pp. + 1 kaart + 309 pp.)
1-2: https://books.google.nl/books?id=BZoNAQAAIAAJ&pg=PP9
1: https://books.google.nl/books?id=aRJWAAAAcAAJ&pg=PP7
p.238 Inhoud
2: https://books.google.nl/books?id=VxJWAAAAcAAJ&pg=PP5
p.305 Inhoud
2: https://books.google.nl/books?id=SXBWAAAAcAAJ&pg=PP9
Beperkt doorzoekbaar: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b537632

1878-1895 Ising

A. (A.L.H.) Ising (1824-1898), Haagsche schetsen,
's Gravenhage, W.P. van Stockum & zoon, 1 (1878)-4 (1895) (20 cm)
1 (1878): Aleid van Poelgeest [...] ([2] + IV + 311 pp.)
https://books.google.nl/books?id=8XVfAAAAcAAJ&pg=PP3
2 (1885): De moord op het Hof in Den Haag [...] ()
3 (1887): Zijner Majesteit's page (1691-1702) [...] ()
4 (1895): François van Aerssen en Constantijn Huygens [...] ()

1859 (1969) Allan

F. Allan (1826-1908), De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis; voorafgegaan door eene algemeene geschied- en aardrijkskundige beschouwing der provincie Zuid-Holland,
Amsterdam, Wed. Borleffs & ten Have, 1859 (X + 278 + 86 pp., 23 cm); 's-Gravenhage, J.J. Couvreur, [1969] (fotomechanische herdruk)
1859: https://books.google.nl/books?id=4wFPAAAAcAAJ

1853 (1857) Lopez de Fonseca
un Habitant [pseudoniem van A. Lopez Suasso Diaz de Fonseca (1776-1857)], La Haye,
La Haye, W.P. van Stockum, 1853 (2 delen, XXIV + 282 + [IV] + 408 pp. + errata); La Haye, Martinus Nijhoff, 1857 (2 delen, XXIV + 282 + [IV] + 408 pp. + errata)
1 (1853):
https://books.google.nl/books?id=C9pSAAAAcAAJ&pg=PR3
https://books.google.nl/books?id=ctxOAAAAcAAJ&hl=nl&pg=PR3
2 (1853):
https://books.google.nl/books?id=E9pSAAAAcAAJ&pg=PP7
https://books.google.nl/books?id=odxOAAAAcAAJ&pg=PP9
1 (1857): https://books.google.nl/books?id=lQxjAAAAcAAJ&pg=PR3
2 (1857): https://books.google.nl/books?id=gwxjAAAAcAAJ&pg=PP7

1852 Kroon
A.W. Kroon (1811-1893), Beschrijving van 's Gravenhage, uit echte bronnen geput,
’s Gravenhage, K.W. Pickhardt, 1852 (384 pp.) [6 afleveringen uit 1852-1855, niet verder verschenen, onvoltooid, zonder onderverdeling in hoofdstukken, zonder inhoudsopgave, zonder register]
https://books.google.nl/books?id=wrtOAAAAcAAJ

1767 Wagenaar
J. Wagenaar (1709-1773), Korte en beknopte beschryving van 's Graavenhaage: Waar in desselfs opkomst, aanwas, gelegenheid, prachtige gebouwen, handel, nering, gildens, schuttery, regering, ambachten en heerlykheden beschreven word.  Met konstige printverbeeldingen verçiert,
Amsterdam, Gerrit de Groot en zoon, 1767 ([VI] + 158 + [2] pp.)
https://books.google.nl/books?id=HEZaAAAAcAAJ


> Den Haag: algemene geschiedenis: boeken 1730-1739 (De Riemer)