Den Haag: bibliografieën

« menu

Catalogus Bibliotheek Den Haag
geschiedenis van Den Haag https://abl.bibliotheekdenhaag.nl/?q=geschiedenis%20den%20haag
geschiedenis van 's-Gravenhage https://abl.bibliotheekdenhaag.nl/?q=%27s-Gravenhage%20geschiedenis

Catalogus bibliotheek Haags Gemeentearchief
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert

Catalogus Koninklijke Bibliotheek
trefwoord depot Den Haag https://opc-kb.oclc.org/REL?PPN=075630877
trefwoord GOO Den Haag https://opc-kb.oclc.org/REL?PPN=092851134


1995 De Kievit, Boosman
P.R. de Kievit, R.A. Boosman, Registers, Auteurs- en systematisch register 1889-1990, Trefwoordenregister 1973-1990 (Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe),
‘s-Gravenhage, 1995 (333 pp., 18 cm, ISSN 0923.2931)

1986 Bruggeman, Schmidt, Berg
J. Bruggeman, P.P. Schmidt, C.C. Berg, Spiegel van ’s-Gravenhage: Een selectieve bibliografie,
’s-Gravenhage, Gemeentearchief, 1986 (109 pp., 30 cm)

1978 Van Herwijnen
G. van Herwijnen, W.G. van der Moer, M. Carasso-Kok, M.J.J.G. Chappin,
Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland (Acta Collegii historiae urbanae Societatis historicorum internationalis),
Leiden, Brill, 1978 (XXI + 355 pp., 25 cm, ISBN 90.04.05700.5), pp.201-206

1972 Creutzberg-van Idsinga, Landheer-Roelants
H.A. Creutzberg-van Idsinga, A.E.M. Landheer-Roelants, Registers 1889-1970, systematisch register 1889-1970, alfabetisch register 1953-1970 ([Jaarboek] Geschiedkundige Vereniging Die Haghe),
‘s-Gravenhage, 1972 (453 pp., 18 cm)

1930 Moll
W. Moll (1888-1962), “Registers op de Jaarboeken sedert 1912”, Jaarboek Die Haghe (1930) pp.115-355
I. Systematisch register (pp.115-123)
II. Register der afbeeldingen (pp.124-127)
III. Register der plattegronden (pp.128-129)
IV. Register der portretten (pp.130-131)
[V.] Alphabetisch register van namen en zaken (pp.132-355)

1921 Moll
W. Moll (1888-1962), Catalogus van de Historisch-topografische Bibliotheek,
’s-Gravenhage, Oud-Archief der Gemeente ’s-Gravenhage, 1921 (2 delen, XV + 943 pp., 22 cm)
1: www.dbnl.org/tekst/moll019cata01_01
2: www.dbnl.org/tekst/moll019cata02_01
2: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02B:000000246
p.XI Inhoudsopgave

1905 Van Marle
R. (V.R.S.) van Marle (1888-1936), Bibliographie van ’s-Gravenhage,
’s-Gravenhage, W.P. van Stockum & zoon, 1905 ([V] + 48 + [1] pp., 26 cm, “als manuscript gedrukt”; met een voorwoord van G. Morre)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000010223:pdf
p.[III titelblad]
p.[V Voorwoord] p.[VI] Voorbericht
p.1 's-Gravenhage in het algemeen
p.4 's-Gravenhage in verschillende tijden
p.23 Zeden en gewoonten
p.25 Straten en wegen in en om 's-Gravenhage
p.28 Handel en nijverheid + Gebouwen
p.37 Vereenigingen
p.39 Garnizoen en schutterij
p.40 Gemeentezaken
p.44 Scheveningen
p.48 Plaatsen in algemeene beschrijvingen van Nederland omtrent 's-Gravenhage
p.[49] Inhoud

1894 (1953) Nijhoff
W. Nijhoff (1866-1947), Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie, 4),
Amsterdam, Frederik Muller, 1894 (eerste druk, VIII + 112 pp., 27 cm)
’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953 (tweede druk, VIII + 125 p., [1] bl.pl, 26 cm Bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum), p.110a

1892-1899 Servaas van Rooyen
A.J. Servaas van Rooyen (1839-1925), Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage,
’s-Gravenhage, Mouton, 1892-1899 (3 delen, [5] + II + 205 + [3] + II + 235 + [3] + V + 267 pp., 24 cm)
1 (1892):
https://books.google.nl/books?id=HbggogHfvSUC&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=XAjV0V4dmZwC&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
2 (1894): https://books.google.nl/books?id=SQdWAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
3 (1899): https://books.google.nl/books?id=ZAdWAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
1 (1892): p.I Inhoud
A. Geschiedenis en Beschrijving van 's-Gravenhage
p.1 A1 Algemeene Geschiedenis en Beschrijving
p.12 A2 Bijzondere Geschiedenis en Beschrijving
p.18 A3 Rijks-, Stads- en bijzondere gebouwen
p.18 A3a Binnenhof, Buitenhof en omgeving [...]
p.24 A3c Stadhuis
p.25 A3d Nijverheidsgebouwen [...]
p.28 A4 Het Haagsche Bosch, Scheveningen, Zeestrand, Duinen en verdere omstreken
p.28 A4a Het Bosch
p.33 A4b Scheveningen, enz.
p.52 A4c Verdere omstreken
p.57 A5 Algemeene en Provinciale geschiedenis van Nederland in betrekking tot 's-Gravenhage
p.71 A5 Archieven
p.76 A6 Historische gebeurtenissen te 's-Gravenhage voorgevallen of in betrekking tot hare geschiedenis en die des Vaderlands
p.76 A6 1279
p.77 A6 1279-1573
p.78 A6 1584-1609
p.79 A6 1619-1661
p.80 A6 1623-1651
p.81 A6 1654-1660
p.82 A6 1662-1669
p.83 A6 1663-1695
p.84 A6 1695
p.129 A7 Het Huis Oranje-Nassau
p.129 A7a Verzamelingen, Geslachttafels, Levens, Huis
p.133 A7b Vorsten vóór Prins Willem I, of buiten diens lijn
p.133 A7c Prins Willem I
p.140 A7d Prins Maurits
p.142 A7e Frederik Hendrik
p.144 A7f Willem II
p.145 A7g Willem III [...]
2 (1894): p.I Inhoud
p.1 A8 Personalia [...]
p.11 A8b Johan van Oldenbarnevelt
p.21 A8c Constantijn Huygens, zijne zonen Christiaan en Constantijn, en geslacht
p.29 A8d Jacob Cats
p.29 A8e Jan en Cornelis de Witt
p.55 A8f Spinoza [...]
p.63 A8h Verschillende personen (Alphabetisch) [...]
p.66 A8h Van Beuningen 1689 [...]
pp.67-68 A8h Van Brederode [...]
p.71 A8h Arend van Dorp [...]
p.71 A8h Mart. Duncanus (1___1593) [...]
p.73 A8h Bernhard van Galen [...]
p.73 A8h Gerlings-Van Dam [...]
pp.74-75 A8h Hugo de Groot (1583–1645) [...]
p.76 A8h Adriaan Helmich () [...]
p.78 A8h Van Hohen-Solms [...]
p.78 A8h P.C. Hooft [...]
p.82 A8h Gerard de Lairesse (1640–1711) [...]
p.84 A8h Evert Quirynsz. van der Maes [...]
p.86 A8h Moons / Moens [...]
pp.88-89 A8h Catharina van Orliens () [...]
p.89 A8h Jacobus Overheul [...]
p.92 A8h Marten van Rossem [...]
p.96 A8h Adriaan Veerman [...]
p.96 A8h Johannis van Velsen [...]
p.98 A8h Jacob Westerbaen (1599–1670) [...]
p.100 A9a Boert en Hekelschriften, Mercurissen, Dagbladen, Almanakken, enz.
p.112 A9b Mercurissen [...]
p.175 B2 Hof van Holland: Geschiedenis, Sententiën, enz.
p.185 B3 Jurisdictie-Quaestien
p.190 B4a-b Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Algemeene Zaken, De Magistraat
p.195 B4c Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Privilegien, Keuren, Ordannantien, enz. (Verzamelingen)
p.206 B4c Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Privilegien, Keuren, Ordannantien, enz. (Enkele stukken)
p.222 B4c1 Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Privilegien, Keuren, Ordannantien, enz. (Enkele stukken): De Gilden
p.226 B4c2 Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Privilegien, Keuren, Ordannantien, enz. (Enkele stukken): Vervoerwezen te water [...]
3 (1899): p.I Inhoud [...]
p.14 C4A Finantiewezen: Vereffenen van boedels en nalatenschappen: Weeskamers [...]
p.32 D 4042 [penningen] [...]
p.34 D 4058 [Doopregisters, trouwregisters, begraafregisters] [...]
p.37 E2 Topographie: Buurten, Wijken, enz.
p.48 E3 Topographie: Straten, Bruggen, Wegen [...]
p.53 F Kerken, Kerkelijke Zaken, Gods- en Gasthuizen, Armenzorg
p.53 F1a Oude Kerkregisters: Doopboeken
p.58 F1b Oude Kerkregisters: Trouwregisters
p.62 F1c Oude Kerkregisters: Registers van Overlijden en Begraven
p.65 F2 Kerken en Kerkelijke Gemeenten
p.65 F2a Groote of St. Jacobskerk [...]
p.66 F2c Nieuwe Kerk [...]
p.66 F2f Waalsche Kerk
p.68 F2g Evang[elisch] Luthersche Kerk [...]
p.70 F2i Engelsche Kerk [...]
p.71 F2k Roomsch Katholieke Kerken, Kloosters, en andere kerkelijke aangelegenheden
p.72 F2kb Kloosters en Abdijen [...]
p.79 F3 Kerkelijke Zaken
p.93 F4 Naamlijsten, Predikbeurten, Genootschappen [...]
p.101 F7 Gestichten, Gods- en Gasthuizen, Hofjes, Armenzorg [...]
p.110 F7e Hofjes, Gasthuizen
p.111 F7f Armen en Armbestuur [...]
p.123 H Geneeskunde, Hygiène, Waterzuivering, Drink- en Duinwaterleiding, Rioleering, enz.
p.154 I Pharmacie, Kwakzalverij, Drogisterij [...]
p.166 L Kunsten en Wetenschappen [...]
p.202 M2 Handel [...]
p.207 N Tooneel en Rederijkers, Kermis, Muziek [...]
p.241 R1 Militaire Zaken: Krijgswezen
p.250 R2 Militaire Zaken: Schutterij [...]
p.259 S2 Nalezing: Placaten, Keuren, enz. [...]
p.264 S4 Nalezing: Sententies, Jurisdictie, enz.
p.265 S5 Nalezing: Strafrecht, Rechtbanken, Notariaat, enz. [...]