Den Haag: algemene geschiedenis: boeken 1400-1729

« menu

> Den Haag: algemene geschiedenis: boeken 1730-1739 (De Riemer)


1720 Van Heussen
H.F. van Heussen,
Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage of beschrijving van de kerken, kloosters, Godshuizen, en vordere geestelijke gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht ... : Getrokken uyt de oude handschriften van kerken en kloosters [...] (Oudheden en gestichten van Nederland, 9),
Leiden, Christiaan Vermey, 1720, ([12] + CXXVIII + 506 + [14] pp., "Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door Hendrik van Rijn"),
Herdruk: Utrecht, Harmannus Besseling, 1744
[Bevat gegevens over: Den Haag (pp.348-427), Scheveningen (pp.427-431), Eikenduinen (pp.431-432) en Loosduinen (pp.432-475).]
1720: https://archive.org/details/oudhedenengesti03conggoog/page/n8
1720: https://books.google.nl/books?id=51NeAAAAcAAJ
1720: https://books.google.nl/books?id=sk03AAAAMAAJ
1744: https://books.google.nl/books?id=yW9XAAAAcAAJ 
_ p.[3]  Titelblad
_ p.[5]  Voorrede van den vertaalder
_ p.[12]  Drukfouten
_ p.I-CXXVIII  Delflandsche oudheden Inleiding
_ p.1  [Inhoudsopgave]
H 1 p.2  Delft
H 2 p.257  Nootdorp
H 3 p.258  Pynaker
H 4 p.294  Schipluy, Schypliede, Schipluiden
H 5 p.299  Het Wout
H 6 p.299  Abtswoudt
H 7 p.299  Maasland en Maas-Sluis
H 8 p.302  Watering, Wateringe
H 9 p.309  De Lier
H 10 p.317  Naaltwyk
H 11 p.328  Hontzelaardyk
H 12 p.329  De Poeldyk
H 13 p.333  ’s Gravezande
H 14 p.342  Munster, Monster
H 15 p.348  ’s Gravenhage
H 15.1 p.348  Eerste opkomste van den Haag
H 15.2 p.349  Paleis en Gerechtshof aldaar opgerecht
H 15.3 p.350  ’s Hertogen-kapel, ‘s Hartogskapelle
H 15.4 p.351  Verkiezing en wetten, enz.
H 15.5 p.353  Prebenden van dat Kapittel
H 15.6 p.354  Lasten van ’s Graven kapelle
H 15.7 p.355  T’ Capittel van den Hove, contra Dyckgraeff ende Heemraden van Delflandt
H 15.7.1 p.361  Dekens
H 15.7.2 p.363  Kanonnikken van ’t Haagsche Kapittel
H 15.7.3 p.364  Gerechtigheden van die Kapittel
H 15.8 p.364  Parochiekerk
H 15.8.1 p.365  Kosterschap
H 15.8.2 p.365  Kapellen
H 15.8.3 p.366  Vikaryen
H 15.8.4 p.370  Gilden
H 15.8.5 p.375  Oude pastoors
H 15.9 p.375  Pastoorshuis
H 15.10 p.375  Klooster der Dominikaanen
H 15.10.1 p.385  Broederschappen
H 15.10.2 p.390  Priors
H 15.11 p.403  Nonnekloosters
H 15.11.1 p.404  Vikary
H 15.11.2 p.404  S. Mariaas konvent in Galilea
H 15.11.3 p.405  S. Agathaas konvent
H 15.12 p.406  Hofjes
H 15.13 p.406  Kapellen
H 15.14 p.406  Gasthuizen
H 15.14.1 p.407  S. Niklaas gasthuis
H 15.15 p.409  Pastoors zedert de Reformaatzie
H 15.16 p.412  Geleerde mannen
H 15.17 p.415  Aantekeningen
H 15.17.1 p.415  Aantekening 1
H 15.17.2 p.420  Aantekening 2
H 15.17.3 p.420  Aantekening 3
H 15.17.4 p.421  Aantekening 4
H 15.17.5 p.425  Aantekening 5
H 15.17.6 p.425   Aantekening 6
H 15.17.7-8 p.426  Aantekening 7-8
H 16 p.427  Schevelingen, Scheveningen
H 16.1 p.427  Kerk te Scheveningen
H 16.1.1 p.428  Pastoors
H 16.2 p.430  Aantekening
H 17 p.431  Eikenduinen, Eykenduinen
H 18 p.432  Loosduinen
H 18.1 p.433  Oude kapel
H 18.2 p.433  Abdy te Loosduinen
H 18.3 p.435  Brief van de Gravinne Machteld
H 18.4 p.436  Goedkeuring van de gemelde stichting
H 18.5 p.439  Dezelve stichting ook goedgekeurt door Bisschop Otto
H 18.6 p.440  Brief van den Abt van Cistercie
H 18.7 p.441  Voorrecht aan ’t gemelde klooster verleend door Innocentius IV
H 18.8 p.450  De inkomsten des kloosters metter tijd vermeerdert
H 18.9 p.452  Wyn tot den zang
H 18.10 p.453  Zy mogten eenige varkens weiden in ‘t Haarlemmerbosch
H 18.11 p.453  Gifte door Richardis aan ’t klooster gedaan
H 18.12 p.455  Gifte van eenige landgoederen, gedaan door Gerrit van Wateringe
H 18.13 p.456  Vereering van een kampje lands aan ’t klooster van Loosduinen, enz.
H 18.14 p.458  Vergeeving van zeker land, de Gemeente genaamd, in Monster-Ambacht
H 18.15 p.458  Van zeker landgoed, Wiltenburg genaamd, leggende onder Munster by Oudenburg
H 18.16 p.460  Sloot binnen het klooster getrokken
H 18.17 p.462  Abdissen
H 18.18 p.463  Nonnen in ’t zelve klooster
H 18.19 p.463  Hervorming van ‘t klooster
H 18.20 p.464  De gravin van Henneberg
H 18.21 p.464  Het bord, spreekende van 365 kinderen in eene kraam ter wereld gebragt, word onderzocht.
H 18.22 p.468  Aantekeningen
H 18.22.1 p.468  Aantekening 1
H 18.22.2 p.468  Aantekening 2
H 19 p.475  Ryswyk
H 20 p.478  Voorburg
H 21 p.483  Veur ende Leidschendam
_ p.502  Aantekeningen op de vordere aantekeningen
_ p.502  Aantekening op het Begynhof, pag. 203
_ p.505  Aantekening op Koningsveld, pag.280-281
_ p.506  Aantekening op Ryswyk, pag.478
 _ pp.507-519  Blad-wyzer Van de voornaamste zaaken, in de Oudheden en Gestichten van Delfland begreepen
A-B  C-G  H  I-L  M-N  O-R  S-Z
_ p.[520]  Lyst van eenige Boeken [...] rakende de Kerkelijke en Wereldlijke oudheden dezer Landen.

1711 De Cretser
G. de Cretser,
Beschryvinge van 's Gravenhage, behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie [...] mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden [...]; Waarachter bygevoegt is de zeestraat op Scheveninge door de heer van Zuylichem [Constantijn Huygens (1596-1687)],
Eerste druk: Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1711 ([16] + 140 + [8] + 104 + [8] + 56 pp.)
Tweede druk: Amsterdam, Johannes Ratelband (XVI + 145 + 7 + 104 + 7 + 60 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
1711: https://books.google.nl/books?id=Yl9bAAAAQAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=h5laAAAAYAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=7PhVAAAAcAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=dWZbAAAAQAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=w-lXAAAAcAAJ [met tevens achteraan: ’s Gravenhaage zegevierende op den Dag der Krooning van Haare Majesteyten, Willem en Marie]
[1729?] https://books.google.nl/books?id=u5tfAAAAcAAJ (incompleet, alleen Coustumen van ’s Gravenhage pp.5-104)
[1711]: https://books.google.nl/books?id=g-pXAAAAcAAJ ([1711] zonder titelpagina)
p.III   Titelblad
p.V   Opdragt aan de Ed. agtb. Heeren, van de Magistraat van 's Gravenhage
p. IX  Voorreden aan den lezer
H 1 p.1 [‘s Gravenhage] des zelfs opkomste, eerste stichtinge, en wie de Stichter daar van is geweest.
H 1.1 p.1  Inleydinge
H 1.2 p.3  Getuygenis van de Heer Moncony, van den Hage
H 1.3 p.3  Daar inne zyn alle Staats Vergaderingen, Hoven van Justitie en andere Collegien meer geplaatst.
H 1.4 p.4  Desselfs oudheit en eerste beginselen word eygentlyk Willem de II., Graaf van Holland toegeschreven.
H 1.5 p.6  Die zyn Hof van ‘s Gravezande naar den Hage overgebragt heeft
H 1.6 p.7  Den Hage is van tyd met Stadsprivilegien geëert, en met de beslotene Steden in alles gelyk gestelt.
H 1.7 p.7  Waar in Willem de III., Koning van Groot Brittannien, glorieuser gedagtenisse geboren is.
H 1.8 p.8  Verwoestingen die in den Haag van de Spanjaards geleden heeft.
H 1.9 p.8  Is ook van Maarten van Rossum uytgeplondert geweest.
H 1.10 p.9  Besluit om het Bosch van den Hage, en de gront van dien te verkopen.
H 1.11 p.9  ’T welk by de Bediendens van ’t Hof en de Regering van den Hage is beredentwist geworden.
H 1.12 p.12  Redenen die dezelve daar toe bewogen hebben.
H 1.13 p.13  Het Princen Huis daar in [‘t Bosch] staande
H 2 p.14  Aangroei van den Hage, door het bouwen van voornaame Huisen, by die van den Adel en Hovelingen, waar van eenige noch staan, andere door de tydt bedorven en vergaan zyn.
H 2.1 p.14  Aanzienelyke oude Gebouwen by den Adel van Holland ouwling daar inne gemaakt, waar van noch eenige in wesen zyn
H 2.2 p.14  ’T Huys van de Graven van Egmont
H 2.3 p.14  Dat van de Geslagte der Baronnen van Wassenaar
H 2.4 p.15  Van de Heeren van Duvenvoorde 
H 2.5 p.15  Van Asperen
H 2.6 p.15  Van vander Myle
H 2.7 p.15  ’T Hof van de Koninginne van Bohemen
H 2.8 p.15  Meer andere, die onlangs tot de grond toe afgeworpen, en nieuwe in de plaats gebouwt zyn
H 2.9 p.15  ’T Huys van Assendelft althans ’t Hof van Spanjen
H 2.10 p.16  ’T Hof der Heeren van Brederode althans mede verbouwt
H 2.11 p.16  Stadhuis van den Hage, door wien gebouwt
H 2.12 p.17  ’T Huys van Cabau
H 2.13 p.17  ’T Huys van Baartwyk nu mede vertimmert
H 2.14 p.17  De Zwaan, of het Huis daar de Zwaan uytgehangen heeft, wordt geoordeelt het eerste en oudste Huis van den Haag geweest te zyn.
H 2.15 p.17  Adel van Holland heeft voor ’t meerder gedeelte daar hun woonplaats genomen
H 3 p.18 De stand en gelegentheit van ’t HOF in ’s Gravenhage
H 3.1 p.18  Het Buitenhof
H 3.2 p.18  Logement der Stad Leiden
H 3.3 p.19  Jagthuys en Stalling van de Stadhouders
H 3.4 p.19  Gevangenpoort
H 3.5 p.20  Groote en breede Vijver
H 3.6 p.20  Galderyen op het Binnenhof
H 3.7 p.21  Musschen vergadert in een groten Boom
H 3.8 p.21  Het Hof Residentieplaats van de Stadhouders
H 3.9 p.21  Schoone Vergaderkamer van de Staten van Holland en West-Vriesland
H 3.10 p.22  Alsook van der zelver Gecommitteerde Raden
H 3.11 p.22  De Franse Kerk van outs Maria Capelle
H 3.12 p.22  Vergaderplaats van Staten Generaal
H 3.13 p.23  Raad en Leenhof van Brabant
H 3.14 p.23  Raad van Staten en Generaliteyts Rekenkamer
H 3.15 p.23  Hoven van Justitie
H 3.16 p.24  Waar die hare Vergaderplaats hebben
H 3.17 p.24  Outheit van het Hof van Justitie
H 3.18 p.24  Hoedanig de groote Zaal van ’t Hof geconstitueert is
H 3.19 p.25  Wimpels, Vlaggen, Vanen, Standaards, Keteltrommen, aldaar te zien
H 3.20 p.25  De Rekenkamers van de Graaffelykheit en van Holland; mitsgaders de Leenkamer van Holland zyn daar op geplaatst
H 3.21 p.25  Verstrekt ook voor een opgang voor vreemde Ambassadeurs toe eerste Audientie
H 3.22 p.25  Raad van de Koning van Engeland
H 3.23 p.26  Muntkamer van de Vereenigde Provintien
H 3.24 p.26  Staten Drukkerie, Griffien en Secretarien
H 4 p.26  Desselfs Kerken en publyke Gebouwen
H 4.1 p.26  Groote of St. Jacobs Kerk
H 4.2 p.27  Klooster Kerk
H 4.3 p.28  De nieuwe Kerk
H 4.4 p.29  Engelse Kerk
H 4.5 p.29  Luterse Kerk
H 4.6 p.30  Remonstrantse Kerk
H 4.7 p.30  Verscheide Kerken van de Roomsch Catholyken
H 4.8 p.31  Twee Synagogen der Jooden
H 4.9 p.31  Eenige Kapellen van outs
H 4.9.1 p.31  Kapel van St. Nicolaas (Suppoosten Gasthuis, Wage, Vleeshal)
H 4.9.2 p.31  Kapel van ’t Leprooshuis
H 4.9.3 p.32  Kapel van St. Anthonis (nu Dolhuis)
H 4.10 p.32  Stadhuis
H 4.11 p.33  Suppoosten Gasthuis
H 4.12 p.37  Het Oude Vrouwen en Kinder-Huys (Weeshuys) vande Diaconie in ’s Gravenhage
H 4.13 p.40  Het Geest-Hofje
H 4.14 p.41  Hofje van Nieuwkoop
H 4.15 p.42  ’t Hofje van Juffrouw Cornelia van Wouw
H 4.16 p.42  ’t Hofje van St. Anneland
H 4.17 p.42  Huisjes of Hofje van de Heer Pieter van Hogelande
H 4.18 p.42  St. Joris Doelen
H 4.19 p.46  Nieuwe Cloveniers Doele
H 4.20 p.46  Het Hof of Paleys van Prins Mauritz van Nassou
H 4.21 p.47  Het Spinhuys
H 4.22 p.47  Geschutshuys van den Staat
H 5 p.48  De voornaamste Straten, Gragten, en aangename Plantagien van de zelve, en de binnen-Cingels van den Hage
H 5.1 p.49  Voorhout
H 5.2 p.50  De Kneuterdyk
H 5.3 p.52  De Vyverberg
H 5.4 p.53  Korte Vyverberg
H 5.5 p.53  Het Pleyn
H 5.6 p.55  Groote Houtstraat
H 5.7 p.55  Korte Houtstraat
H 5.8 p.56  Lange en korte Pooten
H 5.9 p.56  De Heere Gragt
H 5.10 p.56  De Princesse Gragt
H 5.11 p.57  Het nieuwe Voorhout
H 5.12 p.57  Nieuwe Uitlegging in ’t Bosch
H 5.13 p.58  Vergrotinge van den Hage in ’t Zuydwesten voor 50 jaren
H 5.14 p.58  De Princegragt
H 5.15 p.59  De Koornmarkt
H 5.16 p.60  Groenmarkt
H 5.17 p.60  De Bouckhorstraat
H 5.18 p.60  De Breestraat
H 5.19 p.60  De Brouwersgragt
H 5.20 p.61  De oude Varkenmarkt, de Assendelftstraat, de Laan, en korte Breestraat
H 5.21 p.61  De Schoolstraat en Vlamestraat
H 5.22 p.61  De Burgwal
H 5.23 p.61  De Bierkade, de Veerkade, en de St. Anthonis Burgwal
H 5.24 p.61  De Raamstraat
H 5.25 p.61  De Wagenstraat
H 5.26 p.62  Het Speuy
H 5.27 p.63  De Speuystraat, Vlamestraat en Nieuwstraat
H 5.28 p.63  De Veenestraat en Hoogstraat
H 5.29 p.63  De Plaats
H 5.30 p.64  Het Noorteynde
H 5.31 p.65  De Molestraat, de oude Molstraat, de Papestraat, de Nobelstraat, en de Toornstraat
H 5.32 p.65  Het Westeynde
H 6 p.66  De Staats-Vergaderingen, en andere Collegien en Raadkamers van de Provinci van Holland
H 6.1 p.66  Vergaderinge van de Ed. Gr. Mo. Heeren Staten van Holland en Westvriesland
H 6.2 p.79  Collegie van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland
H 6.3 p.81  Hoogen Raad of Hooge Hof van Justitie in Holland
H 6.4 p.83  Het Hof van Justitie in Holland
H 6.5 p.89  De Reekenkamer van de Graaffelykheyts Domeynen in Hollant
H 6.6 p.91  De Kamer ter Auditie van de Gemeene Lands-Reekeninge in Holland
H 6.7 p.91  Collegie van Houtvester en Meesters Knapen van Holland en West-Vriesland
H 6.8 p.92  Raad van Wylen Zyne Koninklyke Majesteyt van Groot Brittannien
H 6.9 p.93  Collegie van de Societeyt in den Hage
H 6.10 p.94  De Magistraat van ‘s Gravenhage
H 7 p.98  De Vergaderingen en Collegien van de Generaliteyt of van de zeven Vereenigde Nederlanden, de welke in den Hage haar t’ zamenkomste hebben
H 7.1 p.98  Vergaderinge van de Hoogh Moog[ende] Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden
H 7.2 p.102  Den Raad van State der Vereenigde Nederlanden
H 7.3 p.105  De Generaliteyts Reekenkamer
H 7.4 p.107  Generaliteyts Muntkamer
H 7.5 p.108  Den Raad en Leenhof van Brabant
H 7.6 p.110  Den Hogen Krygsraad der Vereenigde Nederlanden
H 8 p.111  De Buytenwandelingen en Straatwegen van den Hage naar de by en omgelege Dorpen en Landhuyzen.
H 8.1 p.112  ’t Huys te Persyn
H 8.2 p.112  ’t Huys te Duyvenvoorde
H 8.3 p.113  ’t Huys Raaphorst
H 8.4 p.113  ’t Huys Zuydwijk
H 8.5 p.114  ’t Huys Ter Weer
H 8.6 p.114  ’t Huys Ter Noot
H 8.7 p.114  Klingendaal
H 8.8 p.115  ‘t Huys Den Binckhorst
H 8.9 p.115  ’t Huys Te Werve [bij Voorburg]
H 8.10 p.116  ’t Huys De Loo
H 8.11 p.116  Het Dorp Voorburg
H 8.12 p.120  Het Dorp Ryswyk
H 8.13 p.121  ’t Huys Belvedere
H 8.14 p.122  ’t Huys Te Werve [bij Rijswijk]
H 8.15 p.122  ’t Huys Te Westerbeek
H 8.16 p.123  ’t Huys Westecamp
H 8.17 p.123  Loosduynen
H 8.18 p.131  ’t Huys te Honsholredyk
H 8.19 p.131  Ockenburgh
H 8.20 p.132  Het dorp Scheveninge
H 8.21 p.133  ’t Huys van de Prins van Hessen
H 8.22 p.133  ’t Huys Zorgvliet
H 8.23 p.137  Besluyt [Tractaten van Vrede, Treves, en Commercie 1619-1697]
_ p.141  [Register]  A-B  C-G  H  I-L  M-P  R-S  T-W  Z 

1636 Van Gouthoeven
W. van Gouthoeven,
"Van s’Graven-haghe, de sit-plaetse van de Justitie, ende het Prieel van ghenuchten van Hollandt. Als mede van de Sloten ofte Heeren huysen daer ontrent gheleghen, oock de Stadthouders die over Hollandt geregeert hebben van den Jare 1389, tot nu toe. Met noch een Lijste van de Presidenten, Raetheeren, Greffieren ende Rekenmeesters vanden hove van Hollant, haer meest inden Haghe onthoudende ", in:
W. van Gouthoeven, D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Vtrecht / Die kroniek van Hollant, Zeelant ende Vrieslant,
'sGraven-hage, [weduwen en erven] H. van Wouw, 1636, deel 1 pp.97-112
https://archive.org/details/doudechronijckee00gout
https://books.google.nl/books?id=GONLAAAAcAAJ
p.[I] Titelblad
p.[V] Voor-reden aen den Leser
p.[VII] Register ofte Tafel Dat is, Aenwijssinghen opt eerste Deel van de Hollandtsche Chronijcke
A-C  D-J  K-S  T-Z
p.[XI] [drukfouten]
p.97 Van s’Graven-haghe, de sit-plaetse van de Justitie, ende het Prieel van ghenuchten van Hollandt. Als mede van de Sloten ofte Heeren huysen daer ontrent gheleghen, oock de Stadthouders die over Hollandt geregeert hebben van den Jare 1389, tot nu toe. Met noch een Lijste van de Presidenten, Raetheeren, Greffieren ende Rekenmeesters vanden hove van Hollant, haer meest inden Haghe onthoudende
p.304 Van die Gravinne van Hennenbergh [in Loosduinen] die tot eener dracht, also veel kinder ter werelt brochte als daer daghen int Jaer zijn.

1567 (1612) Guicciardini
L. Guicciardini (1521-1589), ""
in: L. Guicciardini,
Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Con [...] carte [...], e col ritratto di ... terre principali,
Anversa, apresso Guglielmo Siluio[...],1567 (eerste druk, [18] + 296 + [19] pp.)
[Bevat gegevens over: Den Haag (pp.-) en Loosduinen (p.).]
Vertaald in het Nederlands door Cornelis Kiel (1530-1607) en verder aangevuld door Petrus Montanus (1560-1625) tot: "Beschryvinghe van den Haghe" in:
L. Guicciardini, Beschryvinghe van alle de Neder-landen, anderssins ghenoemt Neder-Dvytslandt, […] oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven autheur: met alle de landt-caerten der vorseyde landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijck ghetrocken. Overgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden historien ende aenmerckinghen vermeerdert ende verciert, door Petrvm Montanvm. Met een seer wijtloopighe tafel van de ghedenckweerdichste dinghen,
Amsterdam, Willem Jansz. [Blaeu], 1612 ([12] + 396 + [26] pp.)
[Bevat gegevens over: Den Haag (pp.232b-235a) en Loosduinen (p.235).]
1612: https://www.dbnl.org/tekst/guic001besc01_01/guic001besc01_01_0091.php
1612: https://books.google.nl/books?id=Gu1jAAAAcAAJ&
p.[I] Titelblad
p.[IX] tot den leser
p.[XI] [Inhoudsopgave] Tafel der pagen van het boeck van de beschryvinge der Nederlanden
p.[231b] [kaart van Den Haag]
p.232 Beschryvinghe van den Haghe
p.[397] Tafel van de namen ende ghedenckweerdiche dinghen begrepen in dit boeck / na de orden van den A B C
A  B  C  D  E  F-G  H  I=J  K-L  M  N-O  P  Q-R  S  T  U=V  W  X-Z

1469-1470 (1740, 1867) De Beka, Clerc uten Laghen Landen
J. de Beka, Clerc uten Laghen Landen,
Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant,
[Noord-Holland], 1469-1470 (handschrift, papier, II + 151 fols., 26.7 × 21.2 cm (20.5 × 14.9 cm), 2 kolommen, 39 regels, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (KB), Kostbare Werken (KW) 71 F 30, fol. 1r: "welc buuc van den cronike is begonnen te scriven int jair ons Heren duysent vierhondert negen ende tsestich des daech na Sinte Baven dach ende is volscreven int ons Heren M CCCC ende LXX opten XVIIden dach in maerte", met aanvullingen tot 1494]
ander exemplaar: [Noordelijke Nederlanden, Salland, Twente, Gelre, 1400-1500, met vervolgen tot 1432)], Utrecht, Universiteitsbibliotheek (UB) HSS 1802 (8 K 7)
(handschrift, 20.7 x 15.6 cm (27.1 x 20.1 cm), “Incipit: Dyt syn die croniken van den sticht van Utrecht ende van hollant elck bij hem.”)
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-280423&lan=en#page//14/41/90/144190412578912413003995895399654592006.jpg/mode/1up
p.84b [paleis te Den Haag]
uitgave 17[40]:
uitgave 1867: B.J.L. de Geer van Jutphaas, Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke : (gemeenlijk geheeten kronijk van den clerc uten laghen landen bi der see) (Werken / uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht; Nieuwe Reeks 6, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen), Utrecht, Kemink, 1867 (X + 172 pp., 23 cm)
[Bevat gegevens over: Loosduinen (pp.47, 87-88) en Den Haag (p.99).]
Raadpleegbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=U7A6AAAAcAAJ
Kaft
p.[III]  titelblad
p.[V]  Inleiding
p.1  Kronijk van Holland
p.47  [Stichting van het klooster van Sint Marie met monniken uit Loosduinen]
p.87  [Machteld van Hennenberg te Loosduinen]
p.99  [Opdracht tot bouw van de Ridderzaal te Den Haag]
p.166  [Concordantie met het oorkondeboek van Frans van Mieris, 1740]
19__: http://resources.huygens.knaw.nl/pdf/beke/bekeNL02deel1.pdf