Den Haag: Hof van Holland (circa 1428-1811)

« menu

> Den Haag: recht, rechtspraak, rechtswezen, justitie


Archief

Den Haag Nationaal Archief 3.3.1.1   Hof van Holland   1428-1811 (592.6 m)
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/3.03.01.01
http://hdl.handle.net/10648/10dc044e-9695-4e68-a3a9-2b1c684954cd


Artikelen

Het Hof van Holland begon met een zoen…
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/hof-van-holland


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

English
Hof van Holland Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Holland
Nederlands Hof van Holland Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Holland


Bibliografieën

1894
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 2
p.175 B2 Hof van Holland: Geschiedenis, Sententiën, enz.


Boeken

2008 Le Bailly

M.C. le Bailly, Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland: de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland zowel in eerste instantie als in hoger beroep (Procesgidsen, 7),
Hilversum, Verloren, 2008 (160 pp., 24 cm, ISBN 978.90.8704.056.7)

2007 Ter Braake
S. ter Braake, Met recht en rekenschap: de ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse tijd (1483-1558) (dissertatie, Universiteit Leiden, Hollandse studiën, 42),
Hilversum, Verloren, 2007 (463 pp., 24 cm, ISBN 978.90.8704.010.9 + ISSN 0929.9718, met samenvatting in het Engels)

2005 Kok
G.C. Kok, In dienst van het recht: uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden),
Hilversum, Verloren, 2005 (350 pp., 25 cm, ISBN 90.6550.879.1, uitgave in opdracht van het Gerechtshof 's-Gravenhage)

2002 Gall, Ockers
P. Ockers (1628-1678), H.C. Gall, Regtsgeleerde decisien: aan de raadsheer Pieter Ockers toegeschreven aantekeningen betreffende uitspraken van het Hof (1656-1669) en de Hoge Raad (1669-1678) van Holland, Zeeland en West-Friesland / Regtsgeleerde decisien Ockers 1656-1678 (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 27),
Amsterdam, Cabeljauwpers, 2002 (XXV + 320 pp., 24 cm, ISBN 90.801451.9 X; teksten in het Nederlands en het Latijn)

2002 Huijbrecht, Oosterbosch, e.a.
R. Huijbrecht, M. Oosterbosch, e.a., Peccatum non dimittitur: handelingen van het derde Hof van Holland Symposium, tevens vijfde Notarieel Historisch Congres, gehouden op 19 november 1999 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag (Nationaal Archief Publikatiereeks, 9),
Den Haag, Nationaal Archief, 2002 (112 pp., 24 cm, ISBN 90.74920.15.2 + ISSN 1384.6086)

2001 Le Bailly
M.C. le Bailly, Recht voor de Raad: rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw (dissertatie, Universiteit Leiden, Hollandse studiën, 38),
[?, ?], [2001] (376 pp., 25 cm, met samenvatting in het Frans); Haarlem, Historische Vereniging Holland + Hilversum, Verloren, 2001 (347 pp., 25 cm, ISBN 90.70403.50.1 + ISSN 0929.9718)

1999 Heersink
W. Heersink, e.a., Register Notariorum: de notarissen van het Hof van Holland 1525-1811 (Algemeen Rijksarchief publikatiereeks, 8),
Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1999 (723 pp., 24 cm, ISBN 90.74920.12.8 + ISSN 1384.6086)

1998 Huijbrecht, Wijffels, e.a.
R. Huijbrecht, A. Wijffels, e.a., Handelingen van het tweede Hof van Holland symposium gehouden op 14 november 1997 in de Trêveszaal te Den Haag (Algemeen Rijksarchief publikatiereeks, 7),
Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1998 (98 pp., 24 cm, ISBN 90.74920.11 X + ISSN 1384.6086)

1997 Huijbrecht, e.a.
R. Huijbrecht, e.a., Handelingen van het eerste Hof van Holland symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag (Algemeen Rijksarchief publikatiereeks, 4),
Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1997 (86 pp., 24 cm, ISBN 90.74920.08 X, ISSN 1384.6086)

1996 Huijbrecht, Scheffers, Scheffers-Hofman
R. Huijbrecht, S. Scheffers, J. Scheffers-Hofman, Album advocatorum: de advocaten van het Hof van Holland, 1560-1811 (Algemeen Rijksarchief publikatiereeks, 3),
Den Haag, Algemeen Rijksarchief, [1996] (VII + 453 pp., 24 cm, ISBN 90.74920.03.9 + ISSN 1384.6086)

1971 Wedekind
W.G.P.E. Wedekind, Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw (dissertatie, Utrecht),
Assen, Van Gorcum, 1971 (XII + 183 pp., 24 cm, met een samenvatting in het Frans)

1938 Van Apeldoorn
L.J. van Apeldoorn (1886-1979), Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw: een handschrift (Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht / Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen, 3.7),
Utrecht, Broekhoff [etc.], 1938 ([V] + 279 pp., 24 cm)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000008554

1929-1996 Rosa, e.a.
J. Rosa (1___-1447), E.M. Meijers (1880-1954), A.S. de Blécourt, R.W.G. Lombarts (1947-2010), J.T. de Smidt (1923-2013), Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa (Rechtshistorisch Instituut, 1.[1], 1.4-7),
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink [etc.] + Leiden, Brill/Universitaire Pers + Leiden, Rechtshistorisch Instituut + Leiden, Grafaria, 1929-1996 (5 delen, ISSN 0169.9032)
1 (1929): Deelen I, II en III (LXXVIII + 455 pp., 25 cm)
2 (1982): Delen IV, V en VI (XI + 652 pp., 22 cm, ISBN 90.04.06880.5)
3 (1985): Delen VII, VIII, IX, X (IX + 291 pp., 22 cm, ISBN 90.04.07729.4)
4 (1988): Delen XI, XII, XIII (IX + 249 pp., 22 cm, ISBN 90.04.08989.6)
5 (1996): Inleiding en registers op de delen (I-III), IV-XIII (XXII + 128 pp., 22 cm, ISBN 90.9009602.7)

1792 Deutz, Van Son
D. Deutz, H.S. van Son, Verhandeling over den oorsprong der rechtbanken, in de Nederlanden, van de vroegste tyden af / Verhandeling over de natuur en oorsprong van het Hof van Holland onder de graaven (Staatkundige academie-verhandelingen over gewichtige onderwerpen ter opheldering der vaderlandsche historie en rechten, sedert weinige jaren te Leiden verdedigd),
Leyden, P.H. Trap, 1792 (324 pp.)
p.[III titelblad] https://books.google.nl/books?id=QMRkAAAAcAAJ&pg=PP9
p.[181 titelblad] IV. Verhandeling over de Natuur en Oorsprong van het Hof van Holland onder de Graaven door Mr. H. S. van Son
p.183 H 1 Over den Oorsprong en Voordgang van 't Hof van Holland en Zeeland, sederd de Vorsten van Holland en Zeeland de Landsheerlyke Hoogheid of Territoriale Oppermacht bezeten hebben, langs de vier eerste Stamhuizen der Graaven tot den jare 1462
p.234 H 2 Over de Zaken, van welke 't Hof van Holland oudtyds kennis nam
p.266 H 3 Over de laatere afzonderingen dier Hofzaken, en over den tijd en wyze der afscheiding van 't Burgerlijk bestier van de Rechtoefenende macht sederd den jare 1462
p.289 H 4 Over 't Gezag, Ondergeschiktheid, en Bepaalingen der macht van 't zelfde Hof, onder de Graaven
p.309 Bylagen

1743 Van Oudenhoven
J. van Oudenhoven (circa 1600-1690), Oude Hollansche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt, en den Hogen-Raedt &c, Beschreeven En naer desselfs eygen handtschrift nu eerst in 't ligt gebragt,
Amsterdam, Steeve van Esveldt, 1743 ([8] + 228 pp.)
p.[I] [titelblad] https://books.google.nl/books?id=oe1cAAAAcAAJ&pg=PP7
p.[III] Voor-reeden van den autheur
p.[V] Voor-reeden van den uitgever
p.1 H 1 I. Hooft-stuck
p.3 H 2 Verscheyde soorten van menschen hebben hier gewoont, als I. Edelen, II. Vrye-luyden, III. Welboren-mannen, IV. Slaven, V. Gheestelycke
p.37 H 3 De Oude ende Nieuwe Regeeringhe derselver Landen
p.88 H 4 De Verscheydenheyt der Rechten, ende d' wyse der Rechtspleginge, met de veranderinge daer in voorgevallen
p.117 H 5 De Camer van Rade, of 't Hoff van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslandt

1740 Van Breugel
J.F. van Breugel (1707-1763), Het Hoge-Geregts-Hof van Holland mitsgaders Braband en Vlaanderen den Huyzen van Bourgondiën toegekent,
Delft, Reinier Boitet, 1740 (204 pp.) [zonder onderverdeling in hoofdstukken, zonder inhoudsopgave, zonder register]
https://books.google.nl/books?id=SyAruTw8P0AC&pg=PA1
https://books.google.nl/books?id=3gddAAAAcAAJ&pg=PA1
https://books.google.nl/books?id=gAVbAAAAcAAJ&pg=PA1
https://books.google.nl/books?id=ybNaAAAAcAAJ&pg=PA1

1656 De Groot
W. de Groot (1597-1662), Inleyding tot de practyck, van den Hove van Holland, Met twee registers van Latijnsche ende bastard-Duytsche woorden inde practijck gebruyckelijck, in Duyts vertaelt,
'sGraven-hage, Anthony Tongerloo, ende Johannes Verhoeven, 1656 ([10] + 152 pp.)
p.[I titelblad] https://books.google.nl/books?id=YW-qlTuf7TIC&pg=PP5
p.[IX] Register vande Capittelen


Websites

Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/instellingen/84/#