Den Haag: kerken: Kloosterkerk (circa 1422-..., Lange Voorhout)

« menu

> Den Haag: kerken
> Den Haag: kloosters


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

Deutsch Kloosterkerk (Den Haag) Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Kloosterkerk_(Den_Haag)
English Kloosterkerk, The Hague Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Kloosterkerk,_The_Hague
Nederlands Kloosterkerk (Den Haag) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterkerk_(Den_Haag)


Boeken / Books / Bücher / Livres

1730
J. de Riemer, Beschryving van 's Graven-hage, 1a (1730)
H 7 p.364 St. Vincents-Klooster en Kerk, nu de Klooster-Kerk genaamt
H 7.1 p.364 De Klooster kerk van ouds de kerk van St. Vincentsklooster Gestigt door Margareta van Kleef, Hertog.
H 7.2 p.365 Wierd in 1403 door den Abt van Middelburg tot een Convent zyner orde aangenomen.
H 7.3 p.366 Door Vrouw Margareta van Cleef, stigster van ’t gebouw, eerst en naderhand door anderen met goederen en voorregten begiftigt.
H 7.4 p.373 Naamen der Priors
H 7.5 p.374 Termynen of Predikplaatzen om te bedienen aan het nieuwe Convent toegewezen.
H 7.6 p.376 Hoedanigheid en gestalte van de Kerk
H 7.7 p.377 Broederschap van St. Vincentius Ferrerius aldaar opgeregt; en plegtige ommegang ter zyner eere.
H 7.8 p.377 Begraafplaatzen van Vorsten, Edelen en andere aanzienelyke Personagien
H 7.9 p.384 De Kerk zedert de Reformatie tot den jaare 1617 tot een Arzenaal gebruikt.
H 7.10 p.384 Groot getal van Kapellen in en aan deze Kerk gebouwt.
H 7.11 p.385 De Sacristie afgebrant en weder opgebouwt door Anna van Bossuit.
H 7.12 p.387 Hoe en by wat gelegentheid dezelve kerk in den jaare 1617 weder tot de oeffening van den Gereformeerden Godsdienst is gebruikt geworden.
H 7.13 p.388 De kerk in 1625 aan die Magistraat van den Hage gelaten; egter onzeker, of die wel ooit in 't bezit is geweest.
H 7.14 p.389 Naamlyste van Kerkmeesteren en Rentmeesters van de Klooster-Kerk
H 7.15 p.390 Hoedanigheid van 't Klooster
H 7.16 p.390 In 'tzelve wierden voorheen 's Lands Privilegien, Charters, enz. bewaart en in kisten opgesloten.
H 7.17 p.391 Nieuwe kamer door de Staten van Holland in den jaare 1558 aangetimmert tot het houden van hunne Vergaderingen.
H 7.18 p.394 Door wien de Staten eertyds alhier wierden beschreven, en het einde waartoe. Dit regt wierd hen naderhand betwist.
H 7.19 p.395 't Klooster in den jaare 1576 door de Staten in eigendom gegeven aan 't St. Nikolaas Gasthuis en de Kerke tot behoef van den H. Geest, Leprooshuis en 't Corpus van den Hage. In 1583 wierd het klooster voor 't grootste gedeelte afgebroken, dog kort daarna weder geinterdiceert.
H 7.20 p.395 't Voorhout door Keizer Karel in den jaare 1536 beplant.
H 7.21 p.396 Placcaat tegen het schenden van de bomen aldaar.
H 7.22 p.397 Aanzienelyke huizen aldaar


Plattegronden / Maps
Video

https://youtu.be/wQYFwBffuwI (video 10:57)