Den Haag: kerken: Luthersche Kerk (1615-1761, Lutherse Burgwal)

« menu

> Den Haag: kerken


Artikelen in encyclopedia

Lutherse kerk (Den Haag) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lutherse_kerk_(Den_Haag)
,s-Gravenhage, Lutherse Burgwal 9 - Evangelisch-Lutherse Kerk Reliwiki https://reliwiki.nl/index.php/,s-Gravenhage,_Lutherse_Burgwal_9_-_Evangelisch-Lutherse_Kerk


Bibliografieën

1899
A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
p.68 F2g Evang[elisch] Luthersche Kerk https://books.google.nl/books?id=ZAdWAAAAcAAJ&pg=PA68


Websites

Het kerkgebouw (Luthers Den Haag)
http://www.luthersdenhaag.nl/over-de-gemeente/het-gebouw/bouw/