Den Haag: militaire zaken, schutterij

« menu

Bibliografieën

1899
A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
p.252 R2 Militaire Zaken: Schutterij

1892 A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 1
p.77 [Sint-Jorisgilde: 663-664]