Rechtsgeschiedenis, rechtshistorie, rechtspraak in de Nederlanden (1200-1700)

« menu

> Juridische termen


Artikelen in de encyclopedie Wikipedia

Nederlands
Wikipedia: de vrije encyclopedie

Bekentenis
Brandmerking (lijfstraf)
Canoniek recht
Doodstraf
Doodstraf in Nederland
Europese heksenvervolging
Feodaal recht (Categorie)
Galg
Galgenveld (algemeen)
Gevangenisstraf
Gevangenpoort (Den Haag)
Guillotine
Halsgerecht
Heksenproces tegen Katharina Kepler
Heksenprocessen te Amersfoort en Utrecht
Heksenprocessen te Asten
Heksenprocessen te Bredevoort
Heksenprocessen te Roermond
Heksenvervolging (Categorie)
Hof van Friesland
Hof van Holland
Hof van Utrecht
Hoge jurisdictie
Inquisitie
Kielhalen
Lijfstraf
Middeleeuws recht (Categorie)
Onterende straf
Ophanging (levensbeëindiging)
Oudvaderlands recht
Radbraken
Recht in Friesland
Rechtsgeschiedenis
Rechtsgeschiedenis (Categorie)
Rechtshistoricus (Categorie)
Rooms-Hollands recht
Schandkooi
Schandpaal
Schepenbank
Schuldbelijdenis
Straf
Strafrecht (Categorie)
Strop (beulsknoop)
Verbanning
Vierendeling
Vierschaar
Wipgalg
Wurging


Boeken

2017 Müller
M. Müller, Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615 (Haerlem reeks, 19),
Hilversum, Verloren, 2017 (161 pp., 24 cm, ISSN 0927.0809 + ISBN 978.90.8704.696.5)

2007 Eijken, Brood, Mooijweer
E.D. Eijken, P. Brood, J. Mooijweer, Compendium van het Overijssels recht vóór 1811 (Publicaties van de IJsselacademie, 199; Werken van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, nr. 45),
Kampen, IJsselacademie, 2007 (656 pp., 25 cm, ISBN 978.90.6697.186.8)

2007 Van der Hoeve, e.a
J.A. van der Hoeve, R. van Lit, J.M. Zijlmans, G.T. Snel, Zeven eeuwen Gevangenpoort: van Voorpoort van het Hof tot museum (VOM-reeks, 2007, 1),
Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling + Museum de Gevangenpoort + Primavera Pers, 2007 (222 pp., 29 cm, ISBN 978.90.5997.044.1)

2006 Blom
P. Blom, Baljuws, beulen & boeven: rechtspraak, misdaad en straf in Veere,
Middelburg [etc.], Museum De Vierschaar, 2006 (22 pp., 21 × 31 cm, in ringband; Handleiding bij de opstelling rond rechtspraak, misdaad en straf in museum De Vierschaar in Veere)

2005 Van de Mortel
H. (J.P.M.) van de Mortel, Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714 (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3.27, dissertatie, Nijmegen, Radboud Universiteit, 2005),
Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2005 (296 pp., 24 cm, ISBN 90.70641.76.3, met samenvattingen in het Engels en het Frans)

2003 (2004) Glaudemans
C.N.W.M. Glaudemans, 'Om die wrake wille': eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland (ca. 1350-ca. 1550) (dissertatie, Universiteit Leiden, Hollandse Studiën, 41),
Den Haag, Facilitaire Dienst, Multimedia, [2003] (415 pp., 29 cm, met samenvatting in het Engels); Haarlem, Historische Vereniging Holland + Hilversum, Verloren, 2004 (414 pp., 29 cm, ISBN 90.70403.52.8)

1992 Boomgaard
J.E.A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam: een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552 (Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam / uitgave Stichting H.J. Duyvisfonds, 21, dissertatie, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam),
Zwolle, Waanders, 1992 (320 pp., 25 cm, ISBN 90.6630.361.1, met samenvatting in het Engels)

1991 Diederiks, Roodenburg
H.A. Diederiks (1937-1995), H.W. Roodenburg (red.), Misdaad, zoen en straf: aspekten van de middeleeuwse strafrechtsgeschiedenis in de Nederlanden,
Hilversum, Verloren, 1991 (137 pp., 24 cm, ISBN 90.6550.239.4) 1991

1989 Faber, Egmond, e.a.
S. Faber, F. Egmond, e.a., Nieuw licht op oude justitie: misdaad en straf ten tijde van de Republiek (Rechtshistorische verkenningen, 2),
Muiderberg, Coutinho, 1989 (115 pp., 21 cm, ISSN 0920.3729 + ISBN 90.6283.747.6)

1987 Keverling Buisman
F. Keverling Buisman, Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447 (Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, 15)
Zutphen, De Walburg Pers, 1987 (XVIII + 339 pp., 24 cm, ISBN 90.6011.514.7)

1987 Vandenghoer
C. Vandenghoer, De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit (1425-1797) (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 49.124),
Brussel, Paleis der Academiën, 1987 (243 pp., 26 cm, ISSN 0770.0997 + ISBN 90.6569.390.4)

1986 Bouchat
P. Bouchat, Le tribunal des XII au XVIIIe siècle (Anciens pays et assemblées d'états, Standen en landen, 85),
Kortrijk-Heule, UGA, 1986 (280 pp., 24 cm, ISBN 90.6768.130 X)

1986 Jacobs
B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629: de bestuursorganisatie van een Brabantse stad (dissertatie, Tilburg, Brabantse rechtshistorische reeks, 1),
Assen [etc.], Van Gorcum, 1986 (XXIII + 298 pp., 24 cm, ISBN 90.232.2212.1, met samenvatting in het Frans)

1986 Keverling Buisman
F. Keverling Buisman, De etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw (dissertatie, Groningen, Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, 14),
Zutphen, De Walburg Pers, 1986 (XVIII + 284 pp., 24 cm, ISBN 90.6011.513.9, met samenvatting in het Duits)

1986 Lensen, Heitling
L. Lensen, W.H. Heitling (1916-1998), Tussen schandpaal en schavot: boeven, booswichten, martelaren en hun rechters,
Zutphen, Terra, [1986] (192 pp., 25 cm, ISBN 90.6255.252.8)

1985 Vleeschouwers-van Melkebeek
M. (M.O.S.) Vleeschouwers-van Melkebeek, Documenten uit de praktijk van de gedingbeslissende rechtspraak van de officialiteit van Doornik: oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300) (Iuris scripta historica, 1),
Brussel, Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1985 (91 pp., 26 cm, ISBN 90.6569.378.5)

1985 Wijffels
A.A. Wijffels, Qui millies allegatur: les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580) (dissertatie Amsterdam, Rechtshistorische studies, 11),
Leiden, Brill + Universitaire Pers Leiden, 1985, 2 delen (XLII + 1173 pp., 24 cm, ISBN 90.04.07753.7, met samenvatting in het Nederlands)
1: Texte (ISBN 90.04.07754.5)
2: Annexes, notes, registres (ISBN 90.04.07755.3)

1983 Brekelmans, e.a.
M. Brekelmans, P.C. van Traa, W.M. van der Mast, J.G.N. Renaud (1911-2007), A.I.J.M. Schellart (1907-1987), De Gevangenpoort te 's-Gravenhage: de Voorpoort van den Hove (Nederlandse kastelen, 47),
['s-Gravenhage], Nederlandse Kastelenstichting, Rijksdienst Kastelenbeheer, 1983 (48 pp., 20 cm)

1981 Asaert, e.a.
G. Asaert, e.a, Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd: liber amicorum Jan Buntinx (Symbolae facultatis litterarum et philosophiae Lovaniensis, A 10),
Leuven, Universitaire Pers, 1981 (XXI + 627 pp., 25 cm, ISBN 90.6186.114.4)

1977 Van den Brink, e.a.
H. van den Brink (1930-2012), e.a., Samenwinninge: tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Interuniversitair Instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie,
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1977 (VIII + 193 pp., 25 cm, ISBN 90.271.1290.8)

1976 Graafhuis
A. Graafhuis, Recht en slecht: een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht, 1550-1575: [tentoonstelling gehouden in het Gemeentelijk Archief Utrecht,] 21 mei-3 juli 1976,
Utrecht, Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, 1976 (124 pp., 19 cm, oblong)

1971-1987 Bibliografie NCRD
Bibliografie Nederlandse rechtsgeschiedenis: keuze uit het kaartsysteem van het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie,
Amsterdam, Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie (NCRD), 1 (1971)-12 (1987)

1956 Van Caenegem
R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België, Klasse der Letteren en der Moreele en Staatkundige Wetenschappen, 24),
Brussel, Paleis der Academiën, 1956 (XXXII + 370 pp., 27 cm, ISSN 0770.1047, met een samenvatting in het Frans)

1955 (1956, 1980/1981) Van der Linden
H. van der Linden (1922-2012), De cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (dissertatie, Utrecht, Rijksuniversiteit, Utrecht, Instituut voor rechtsgeschiedenis, 1955, Bijdragen van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1),
Assen, Van Gorcum [etc.], 1956; Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1980 [1981] (fotomechanische herdruk, XV + 400 pp., 25 cm + bijlage: mapje met 2 kaarten (124 x 88 cm + 84 x 70 cm) + Nederlandse vertalingen van de Latijnse citaten, 12 pp., met samenvatting in het Frans, ISBN 90.6469.601.2)

1954 Van Caenegem
R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de 11e tot de 14e eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der letteren, 19),
Brussel, Paleis der Academiën, 1954 (399 pp., 27 cm, met een samenvatting in het Frans)

1949 Maes
L.T. Maes (1918-1978), Le Parlement et le Grand Conseil à Malines: édité par la ville de Malines en souvenir du 475e anniversaire de l'établissement du Grand Conseil à Malines (1473/1474),
Malines, Ville de Malines / Mechelen, Stad Mechelen, 1949 (8 pp. + 17 platen, 29 cm)

1946 (1982) De Monté Ver Loren
J.P. de Monté ver Loren (1901-1974), Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling,
Utrecht, De Vroede, 1946 ([1ste druk]); Deventer, Kluwer, 1982 (6de druk, bewerkt door J.E. Spruit, XVII, 277 pp., 25 cm, ISBN 90.268.1319.8)

1941 Gosses
I.H. Gosses (1873-1940), De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek),
Groningen [etc.], Wolters, 1941 (VIII + 326 pp., 22 cm, uitgegeven door M. Hartgerink-Koomans en J..H. van Meurs, met een voorwoord van F. Gosses)

1933 (1968) Van der Heijden, Hermesdorf
E.J.J. van der Heijden (1885-1941), Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht,
[?], [?], 1933 ([1ste druk]); Nijmegen [etc.], Dekker & Van de Vegt, 1968 (8ste druk, bewerkt door B.H.D. Hermesdorf (1894-1978), 191 pp., 24 cm, + bijlage: 2 kaarten)

1928 Holleman
F.A. Holleman (1897-1988), Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland (dissertatie, Universiteit Leiden),
Zutphen, Thieme, 1928 (252 pp. + [1] vouwblad + kaart, 26 cm)

1924 (1940) Van Lunteren
S.A. van Lunteren (1882-1968), Overzicht van de geschiedenis der Romeinsche en Oud-Nederlandsche rechtsvorming,
[?], [?], 1924 (1ste druk); Groningen [etc.], Wolters, 1940 (4de herziene druk, 205 pp., 23 cm)

1909 Lasonder
L.W.A.M. Lasonder (1879-1958), Bijdrage tot de geschiedenis van de hooge vierschaar in Zeeland (dissertatie, Utrecht),
’s-Gravenhage, Nijhoff, 1909 ([XIV] + 152 pp., 24 cm)

1881 Fockema Andreae
S.J. Fockema Andreae (1844-1921), Overzicht van Oud-Nederlandsche rechtsbronnen,
Haarlem, Bohn, 1881 (67 pp., 25 cm)

1859 Du Tour van Bellinchave
M.W. du Tour van Bellinchave (1835-1908), Geschiedenis der regtsmagt van Gedeputeerde Staten hier te lande, sedert 1581 tot op onzen tijd (dissertatie, Hoogeschool Utrecht),
Utrecht, Post Uiterweer & Comp., 1859 ([10] + 122 + [4] pp., 21 cm)

1___ (1835) Cannaert
J.B. Cannaert, Bydragen tot de kennis van het oude Strafrecht in Vlaenderen: Verrykt met vele tot dusverre onuitgegevene stukken, Gent, 1835 (3de uitgave)


Musea

Museum de Gevangenpoort, Buitenhof 33, 2513 AH Den Haag
www.gevangenpoort.nl
2015: https://youtu.be/IruyojhP8qU (video 5:16)Periodieken

1918-...

Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The legal history review, 1 (1918-1919)- ... (23 cm, ISSN 0040.7585)
Index général des tomes 1-25 in: 25 (1957)
Index général des tomes 26-35 in: 35 (1967)
Index général des tomes 1-50 in: 50 (1982)


Video’s

2016 Verstraete

W. Verstraete, Middeleeuwen - bestuur en recht, 2016 mrt 11
https://youtu.be/64RXhm3aNh8 (video 3:08)


2012 Aldfryske rjocht
It Aldfryske rjocht 800-1504 finster 8, Fryske Kanon, 2012 mei 31 [Fan Lex Frisionum oant Alde Druk. Lykas elke Germaanske stam hiene de Friezen in eigen stamrjocht. Dy tekst, bekend as de Lex Frisionum, is it âldste bewarre bleaune rjochtsdokumint út de Fryske skiednis.]
https://youtu.be/wHm1zqMdMyk (video 4:45)


2012 Strafrecht
RIB-F-030314, Dossier Strafrecht: geschiedenis van het strafrecht, Rechten Online, 2012 dec 11
https://youtu.be/wXSPj1mxpBM (video 4:21)


Websites

Rechtshistorie: Op weg met rechtsgeschiedenis
https://www.rechtshistorie.nl